Опис навчальних предметів

Урок – основна форма навчально-виховного процесу. На уроці з кожного навчального предмета (математика, українська мова та література, історія та інші) починається :

- організаційний момент;

- тема уроку;

- мета уроку;

- вивчення навчального матеріалу;

- закріплення та узагальнення;

Обладнання (інвентар необхідний для занять), портрети, таблиці, лінійки, підручник, зошит

Метою шкільного вивчення кожного навчального предмету є :

підвищення загальної освідченості громадянина України. Отже:

Українська мова:

Вивчає звуки і букви, слово, речення, текст. Навчає читати і писати, працювати з дитячою книжкою, будувати зв`язні писемні висловлювання. Розвиває усі види мовленнєвої діяльності (слухання- розуміння, говоріння, читання і письмо). Розвиває орфоепічні, лексичні, граматичні, правописні, стилістичні уміння.

Українська література:

- досягнення належного рівня сформованості вміння читати й усвідомлювати прочитане;

- сприяти всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі.

Літературне читання:

Вивчає дитячу літературу різної тематики і жанрів; вчить читати, сприймати, розуміти, аналізувати й інтерпретувати літературні тексти різних видів. Розвиває мовлення учнів, вміння формувати власні висловлювання за змістом прочитаного.

Геогра́фія — наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини.

Біоло́гія — система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою. Біологія встановлює загальні закономірності, властиві життю в усіх його проявах.

Еконо́міка — комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме — про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Екологія — наука про взаємодії живих організмів і їх спільнот між собою і з навколишнім середовищем.

Природознавство:

Вивчає основні закономірності у природі, об’єкти і явища природи, їх взаємозв’язки та залежності у системі «нежива природа – жива природа», «природа – людина»; норми морального, етичного, естетичного ставлення до природи; знайомить з традиціями шанобливого ставлення українського народу до природи.

Я у світі:

Вивчає природу, суспільство, інших людей і самих себе, як особистості. Навчає моделям поведінки в сім`ї, колективі, суспільстві. Вчить спілкуванню, комунікативній діяльності, толерантній поведінці, співпереживанню, самостійному прийняттю рішень в різних життєвих ситуаціях.

Інформа́тика — наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.

Трудове́ навча́ння — предмет технічного та профільного напряму, який становить основу предметного наповнення освітньої галузі «Технологія». Головна мета трудового навчання — формування технологічно грамотної особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства.

Захист Вітчизни — навчальний предмет, мета якого — підготовка учнів до строкової військової служби, та загальний розвиток майбутніх вояків у напрямку підняття рівня дисциплінованості, патріотизму, відданості батьківщині, та інших рис, потрібних для виконання військового обов'язку.

Правознавство — комплексна суспільна наука, система знань про об'єктивні закономірності (необхідності) і випадковості виникнення, розвитку і функціонування права і держави в їхній структурній єдності, їхнє місце і роль у суспільному житті.
Матема́тика — наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння — геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл. Загальноприйнятого визначення математики немає. Початково вона використовувалася для підрахунку, вимірювання, а також для вивчення форм і руху фізичних об'єктів шляхом дедуктивних розмірковувань та абстракцій.

Істо́рія — наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.

Фі́зика — природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.

Астроно́мія — наука, що включає спостереження і пояснення подій, які відбуваються за межами Землі та її атмосфери. Вона вивчає походження, розвиток, властивості об'єктів, що спостерігаються на небі (і перебувають поза межами Землі), а також процеси, пов'язані з ними.

Хі́мія — одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.

Основи здоров'я — предмет у початковій та основній школі. Відіграє найважливішу роль у системі навчання і виховання учнів, його мета — формування здоров'язбережувальної компетентності учнів.

Фізи́чна культу́ра, фізкультура — складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.

Музичне мистецтво:

Вивчає елементи музичної мови, уміння сприймати, аналізувати і виконувати музику через засвоєння музичних понять і термінів; елементарне музикування, інсценування пісень, ритмічну й пластичну імпровізацію тощо.

Образотворче мистецтво:

Вивчає живопис, графіку, скульптуру, декоративно-ужиткове мистецтво та архітектуру. Вивчає основні жанри образотворчого мистецтва (пейзаж, портрет, натюрморт, анімалістичний), роботу графічними, живописними та іншими матеріалами й техніками.

Російська мова:

Вивчає російську культуру, російську графіку і орфографію, формує фонетико-графічні правописні уміння та навички.

Англійська мова:

Вивчає англійську культуру, графіку і орфографію, формує фонетико-графічні правописні уміння та навички.

Перелік навчальних предметів в 1-11-х класах

Шосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1

на 2016-2017 навчальний рік

(відповідно до Типових навчальних планів,

рекомендованих листом МОН України

Класи
1-4 5 6 7 8 9 10 11
Українська мова Українська мова Українська мова Українська мова Українська мова Українська мова Українська мова Українська мова
Російська мова Українська література Українська література Українська література Англійська мова Англійська мова Українська література Українська література
Іноземна мова (англійська) Англійська мова Англійська мова Англійська мова Українська література Українська література Англійська мова Іноземна мова
Математика Французька мова Французька мова Французька мова Зарубіжна література Зарубіжна література Зарубіжна література Зарубіжна література
Природознавство Російська мова Російська мова Російська мова Російська мова Російська мова Історія України Історія України
Я у світі Зарубіжна література Зарубіжна література Зарубіжна література Історія України Історія України Всесвітня історія Всесвітня історія
Мистецтво (образотворче мистецтво, музичне мистецтво) Історія України Історія України Історія України Всесвітня історія Всесвітня історія Громадянська освіта: правознавство Громадянська освіта: правознавство
Трудове навчання Музичне мистецтво Всесвітня історія Всесвітня історія Музичне мистецтво Правознавство (практичний курс) економіка економіка
Інформатика Образотворче мистецтво Музичне мистецтво Музичне мистецтво Алгебра Художня культура людина і світ людина і світ
Основи здоров’я Математика Образотворче мистецтво Образотворче мистецтво Геометрія Алгебра Художня культура Художня культура
Фізична культура Природознавство Математика Алгебра Біологія Геометрія Математика (алгебра, геометрія) Математика
Трудове навчання Біологія Геометрія Географія Біологія Алгебра Алгебра
Інформатика Географія Біологія Фізика Географія Геометрія Геометрія
Основи здоров'я Трудове навчання Географія Хімія Фізика Біологія, екологія Астрономія
Фізична культура* Інформатика Фізика Трудове навчання Хімія Географія Біологія
Основи здоров'я Хімія Основи здоров’я Трудове навчання Фізика Екологія
Фізична культура* Трудове навчання Фізична культура Інформатика Хімія Фізика
Інформатика Основи здоров'я Інформатика Хімія
Основи здоров’я Фізична культура Технології Інформатика
Фізична культура Фізична культура Технології
Захист Вітчизни Фізична культура
Захист Вітчизни

Примітка

5-Б клас, 6-А, 7-В класи вивчають другу іноземну мову - французьку,
10-Б клас - друга іноземна мова - німецька
8-Б клас - поглиблене вивчення хімії, біології
9-А клас - поглиблене вивчення української мови та літератури

Профілі навчання

10-А, 11-А математичний профіль;
10-Б, 11-Б української філології;
10-В - інформаційно-технологічний профіль;
11-В - універсальний профіль;
10-А - курс за вибором "Захисти себе від ВІЛ"
Кiлькiсть переглядiв: 2946

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.